в този урок ще обясним каква е разликата между логическите елементи без и със отворен колектор. както виждате на симулацията, логическата схема на свързване на логическите елементи е същата както в предишния урок. разликата е във подреждането на входовете и изходите във пиновете на корпуса на логическите елементи. интегралата е с номер 7401, което в справочника на производителя е дадено като - 4 бр. двувходови логически елемента И-НЕ с отворен колектор. след като сме пуснали симулацията при това свързване на входовете и светодиодите на изходите, се вижда че нито един светодиод не свети. и се забелязват сивите квадратчета на изходите на първите три логически елемента. само на четвъртият логически елемент има синьо квадратче, което означава че на изхода има логическа 0. но все пак светодиода не свети. Защо е така ?

ОБЯСНЕНИЕ : при логическите елементи с отворен колектор, крайните товари се свързват КЪМ +5V /волта/ и когато изходите на елементите са във състояние на логическа нула тогава ще светнат светодиодите.на следващата картинка ще покажем правилното свързване към тези логически елементи, и вариантите на свързване на входовете за да се види какви ще са състоянията на изходите.

отново виждаме само последният светодиод да свети, но това вече зависи от подадената информация на входовете на логическите елементи.
вариант 1 - и двата входа са 0, изход 1 - не свети, защото на светодиода му трябва логическа 0 на изхода на елемента за връзка към маса, за да протече ток през него и да светне.
вариант 2 - вход 1 и вход 0, изход не свети, защото трябва И на двата входа да има логическа 1 за да се инвертира на изхода към логическа 0
вариант 3 - вход 0 и вход 1, изход не свети, защото трябва И на двата входа да има логическа 1 за да се инвертира на изхода към логическа 0
вариант 4 - вход 1 и вход 1, изход свети, защото имаме инвертиран изход на логически елемент, което прави резултата от логическата операция 1 И 1 равна на 0.

ето и едно по кратко обяснение - логически елемент
И-НЕ - логическа операция И е умножение на състоянието на входовете на елемента - умножение ( * ) - вход 1 * вход 2 = изход след това имаме инвертиране ( ! ) и тогава получаваме резултата
0 И * 0 = 0 > ( ! инвертиране) = 1
1 И * 0 = 0 > ( ! инвертиране) = 1
0 И * 1 = 0 > ( ! инвертиране) = 1
1 И * 1 = 1 > ( ! инвертиране) = 0

за да свържете правилно светодиода към елементите, трябва да прочетете в описанието на производителя каква е интегралата, с отворен колектор или без отворен колектор, какво е разположениео на пиновете в корпуса на чипа и кои пинове са директно захранване на самат интеграла и кои са входове и изходи. това ще ви каже как да свържете светодиодите за да светнат при правилно подаване на информация на входовете на елементите. ако объркате свързването, може да не светнат светодиодите, или да згорите интегралата, да дадете на късо полюсите на захранването, ще се получат големи повреди по схемата, захранващият блок, че дори може и по самите вас.

ВНИМАТЕЛНО ЧЕТЕТЕ ОПИСАНИЕТО НА ЧИПОВЕТЕ И РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ПИНОВЕТЕ ЗА ВСЕКИ ЧИП !!!

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ДАВАТ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЛИТЕ, РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ ПИНОВЕ !!!

КАКВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ !!! КОЛКО ВОЛТА !!! КЪМ КОИ ПИНОВЕ СЕ СВЪРЗВА !!!

КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗХОДИТЕ ПРИ ПРАВИЛНО ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ВХОДОВЕТЕ !!!!