ето и новият урок след новогодишната почивка, представената схема е с малко по сложно съдържание, но съм сигурен че всички ще разберат какво трябва да научим. схемата представлява работата на интегрална схема 74HC573, това е D регистър чип с 8 бита клетки памет. допълнителните функции са общ вход за запаметяване на входящите данни за неопределен период от време, и общ вход за разрешаване и забраняване на изходите. тази интерала няма вход за нулиране на изходите, ако се налага да бъде изпълнена тази операция, трябва на всички входове да се подаде 0 / лигическа нула/ за да може на изходите да се получат нули. това се нарича софтуерно нулиране на порт регистър или байт регистър. както знаете 1 байт информация е равен на 8 бита. от картинките става ясно като погледнете регистъра и преброите клетките, колко регистър клетки има в тази интеграла и съответно какъв размер байтове може да обработва за единица време.

първата картинка показва старта на цялата схема. изходите на броячите, входовете на регистъра и изходите му са нулирани, на тези изходи където има логическа нула / 0 / са показани сини квадратчета, на тези които има логическа единица / 1 / са показани червени квадратчета.

на втората картинка се вижда схемата в начално установяване, преди да е започнало броенето на двата каскадни брояча, показано е състоянието на всички контролни пинове и за трите интеграла, двата контролни бутона на регистъра са НЕнатиснати, като състоянието на контролните пинове на регистъра са в логическа нула - 0.

 

третата картинка показва състоянието на броячите по време на броене, избран е произволен кадър, като подадените на входа на регистъра данни не са преминали през паметта на регистъра. това е така защото все още контролните бутони, не са били използвани. бутоните на схемата са за ръчно използване, като в конкретна електронна схема, двата контролни входа на регистъра ще се свържат към друга задействаща електроника според приложението и необходимостта на запомняне на данните.

четвъртата картинка показва състоянието на натиснатият контролен бутон за запаметяване на даден байт от подаваните на входа. резултатите на входа и на изхода на регистъра са различни защото след отпускането на бутона, броячите са подали следващият байт данни към входовете на регистъра.

бутоните имат два начина на употреба :

бутон 1 - действие 1 - еднократен импулс /натискане - отпускане/ за запаметяване на конкретен адрес от входовете на регистъра. при синхронизирано свързване към електронна схема, този пин е важен за запаметяване на конкретен байт от подаваните на входа на регистъра. входните данни могат да бъдат получени от процесор, вид комуникационен интерфейс, събирателен байт от различни електронни възли в конкретна схема и др. от където и да са дошли данните на входа при натискането на бутона и подаване на входа логическа 1 регистъра ще запамети 1 байт информация, докато не се смени с друг байт информация. нулирането на регистъра също става софтуерно, тоест, това означава че за да нулирате всички входове на регистъра, трябва да им подадете логически 0 на 8 бита и да запомните с кратък импулс на първия бутон.

 

бутон 1 - действие 2 - постоянно задържане на бутона като по този начин регистъра става "прозрачен" и на изходите се получават веднага данните които са подадени на входовете. в този режим контролната електроника подава постоянна логическа 1 на входа за да може регистъра да провежда всички входни данни директно на изхода. когато е необходимо установяването за кратко в логическа 0 ще запамети даден адрес и процесът ще продължи отново. на петата картинка е показано ръчно задържане на бутона и в резултат на това, данните на входа са идентични /еднакви/ с данните на изхода.

бутон 2 - действие 1 - на последната картинка е показано действието на втория контролен бутон, който разрешава /0/ или забранява /1/ извеждането на информационния байт на изходите. този контролен би се използва за разрешаване на извеждане на информационния байт на изходните пинове. когато бутона е натиснат /логическа 1/ изходите са забранени и са във високо импедансно състояние /високо съпротивително състояние/. това означава че свързаните модули към изходите на регистъра могат да подават логически сигнали или състояния без да се нарушава правилната работа на целия елекктронен блок. високо импедансно състояние е необходимо когато даден електронен блок, възел или чип трябва да се "отцепи" от логическата верига, без това да пречи на правилната работа на останалата електроника. обикновенно на изходите на регистъра се свързват контролни резистори, които задават необходимото логическо състояние на следващия модул, когато регистъра е във високо импедансно / Z / състояние.