Тригерът (от. англ. trigger= спусък) е логическа схема с 2 устойчиви състояния, която преминава от едното в другото под въздействието на външен сигнал. Тригерът може да стои произволно дълго в едно от двете състояния, а преминаването в другото състояние става много бързо, със скок. Тригерът е последователна логическа схема, тоест, схема с памет.
 

Последователна логическа схема

от Уикипедия, свободната енциклопедия
 

В цифровата електроника последователната логическа схема е вид логика, при която изходният сигнал зависи не само от входният, но и от вече преминалите сигнали. Наричат се още цифрови устройства с памет. За разлика от комбинационната логическа схема, при които изходният сигнал зависи само и единствено от входният сигнал. Последователностните логически схеми се използват при разработката на някой типове компютърна памет.

Два типа автомати могат да бъдат разработени от последователностната логическа схема:

  • Автомат на Мур: изходът зависи само от вътрешното състояние. (Вътрешното състояние се сменя само при фронт на сигнала, което предполага че и изходният сигнал се сменя само тогава).
  • Автомат на Мили: изходът зависи не само от вътрешното състояние, но и от входните данни.

В зависимост от регулациите и функционирането схемите се разделят на синхронни и асинхронни. Спрямо това и логиката на устройствата се разделя на синхронна и асинхронна логика.

 

Видове тригери

Асинхронни тригери

При тях информационните сигнали въздействат върху състоянието на тригера непосредствено при появяването си.

Синхронни тригери
Синхронен RS тригер с управление по ниво на сигнал.

Имат допълнителен тактов вход, който се бележи с C (от англ. Clock, часовник), чиито сигнал установява тригера в съответствие с входните сигнали, които въздействат. Съществуват три типа синхронни тригери :

С управление по ниво на сигнал

Състоянието на тригера може да се промени през цялото време, докато логическото ниво на тактовия вход е активно. Този тип тригер се нарича още статичен синхронен тригер. Обикновено при тях тактовият сигнал се бележи с E (от англ Enable, разреши)

С управление по фронт на сигнал

Превключват се само по време на активния преход на синхронния сигнал(0-1 или 1-0). Тригери от този тип се наричат динамични или тригери с динамичен вход.

Двустъпални тригери

При активно ниво на синхронния сигнал първото стъпало приема входното въздействие, като второто стъпало е забранено. При преминаване на сигнала в неактивно ниво информацията от първото стъпало се прехвърля във второто. Наричат се още тригери от тип "управляващ-управляван" (англ. Master-Slave)

 

RS тригери

Асинхронен RS тригер реализиран с "ИЛИ-НЕ".
RS тригер реализиран с "И-НЕ".
Разрешаван RS тригер.
RS тригер управляван по фронт на сигнал.
RS тригер от тип Master-Slave. RS тригера има два входа. Единият е за установяване S (англ. Set), а другият е за нулиране R (англ. Reset)

RS тригер, реализиран с логически елемент "ИЛИ-НЕ"

Ако R=S=0, тригерът запазва състоянието си, до което се е намирал до този момент. Ако R=S=1, двата изхода престават да бъдат взаимноинверсни и се установяват в нула. Състоянието на тригера е неопределимо, затова тази комбинация е забранена.

SRQ{\bar {Q}}
0 0 НП НП
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 * *

НП-няма промяна, *забранена комбинация

RS тригер, реализиран с логически елемент "И-НЕ"

Разликата спрямо тригера, реализиран с "ИЛИ-НЕ", е в това, че активните нива на входните сигнали са логически "0", тоест тригерът се установява в логическа "1", когато S=0, и се нулира, когато R=0. В този случай двата изхода се установяват в логическа "1" и тригерът е в неопределено състояние.

{\bar {S}}{\bar {R}}Q{\bar {Q}}
0 0 * *
0 1 1 0
1 0 0 1
1 1 НП НП

НП - няма промяна, *забранена комбинация

Разрешаван RS тригер

Получава се от асинхронния тригер, реализиран с "И-НЕ", чрез включване на входовете му елементи "И-НЕ". Тригерът притежава разрешаващ вход Е. Когато E=1, входните въздействия се пропускат към основния тригер. Когато E=0, входните въздействия не виляят на основния тригер.

RS тригер управляван от фронт на сигнал

Във входа Е на разрешавания RS тригер се включва детектор на фронт. Той формира кратък импулс по предния фронт на синхронизиращия сигнал. Продължителността на този импулс е приблизително равна на закъснението в инвертора. Така формираният тригер с динамичен вход е нечувствителен към статичните нива на входа на такта С.

RS тригер от тип управляващ-управляван

Управляващият тригер възприема входните въздействия винаги при C=1, а когато C=0, информацията от изхода на управляващия се прехвърля в управлявания. Така в изхода на тригера се фиксира състоянието преди спадащия фронт на тактовия сигнал. Ако първото стъпало на тригера е тригер от динамичен тип, двустъпалният тригер е с по-висока шумоустойчивост.

JK тригер

 
JK тригер.

JK тригерът е от динамичен тип. Има два входа: J установява тригера в логическа "1", а K - в логическа "0". JK тригера има и един нулиращ вход C. Действието на JK тригера е подобно на това на RS с тази разлика, че е премахната неопределеността в състоянието му при едновременното активизиране на двата информационни входа. При J=K=1 всеки тактов импулс променя състоянието на тригера в противоположно.

JKQ{\bar {Q}}
0 0 НП НП
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 {\bar {Q_{n}}} Q_{n}

НП-няма промяна

D тригер

 
D тригер

D тригерът представлява елементарна клетка памет. Притежава един информационен вход, означен с D (закъснение, от англ. Delay). Логическото ниво на този вход се установява на изхода след постъпване на съответен тактов импулс. Информацията на изхода се получава с един такт закъснение. На основа на D тригера се реализират основните регистърни схеми. Може да бъде получен на основата както на JK, така и на RS тригер. При D тригера състоянието на изхода съвпада със стойността на D.

DQ{\bar {Q}}
0 0 1
1 1 0

T тригер

 
T тригер

T тригерът е синхронен. Има два входа: T (превключващ, англ. Toggle) и тактов C. Когато на входа Т се подаде логическа "1", всеки тактов импулс превключва тригера в противоположно състояние. Така входът Т се разглежда като разрешаващ вход. T тригера се явява делител на тактовата честота на две. Използва се за реализация на броячни схеми. Реализира се по-лесно от останалите типове тригери. Може да бъде получен както от RS, така и от JK тригер.

TQ_{n+1}
0 Q_{n}
1 {\bar {Q_{n}}}