видове бройни системи в електрониката
двоична или бинарна - BIN - 101001101011101 - bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte
използвани стойности в бинарната бройна система - 0 или 1, всеки БИТ може да има само 1 състояние - или 0 или 1, няма средно положение

шеснайстична - хекс - HEX - 1E,FF,CA,1B,0x80 - използваните стойности при шестнайстичната бройна система са числата от 0 до 9 и буквите от А до F.
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

десетична - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10... - в десетичната бройна система използваме само цифрите от 0 до 10, както и следващите в плюс безкрайност и минус безкрайност.

пример за преобразуване на числата от 0 до 15 във десетична и шестнайстична бройна система
0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 - десетична - decimal
0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / A /   B /  C /  D /  E /   F - шестнайстична - hexadecimal

размер на информационните носители - bit - две състояние - лигическа 0 или логическа 1 - 0 / 1 - 1 бит = 0/1
byte - байт = 8 бита - 0000 0000 до 1111 1111 - от дясно на ляво !!! - първия бит е най-старши, най-левия-най-младши
четири бита се наричат полубайт - ще го разгледаме по късно.
килобайт - kilobyte = 1024 bytes - байта
мегабайт - megabytes = 1024 kilobytes - килобайта
гигабайт - gigabytes = 1024 megabytes - мегабайта
терабайт - terabytes = 1024 gigabytes - гигабайта

за пресмятане на големи числа може да използвате двоичен калкулатор във уиндоус 7,както и други видове калкулатори, изборът е показан на картинките.
както е показано на картинките в червено, когато от менюто е избрана BIN бутона, активните числа на бутоните с цифри са само 1 и 0, а когато е избран HEX активните числа са 0 до 9 и буквите от А до F. с червена стрелка на едната картинка съм отбелязал че десетичната запетая не е активна в дадената бройна система. опитайте се да намерите в другата картинка , дали запетаята е активна, това ще ви помогне да разберете дали в бинарната и шестнастичната бройни системи десетичната запетая участва в образуването на числата.

 

на посочената по долу симулация е показано как се получават превръщането на числата от 0 до 15 във двете бройни системи - бинарна и шестнастична. светодиодите показват състоянието на 4 бита при различните числа, а цифровия дисплей/индикатор показва същата цифра в шестнайстична бройна система - HEX. от предните уроци знаете че когато на изхода на дадена интеграла има червена точка, значи това е логическа 1 = 5V /волта/, следователно при правилно свързани светодиоди , трябва да има светлинен сигнал в дадената комбинация от 0 и 1 на изходите на интегралата.