команди меню EDIT - редактиране - част втора - описание на командите ще бъде направено без приложени картинки на самите менюта който се показват при изпълнение на командата. какво са менютата и необходимите условия при които трябва да бъдат изпълнени командите можете да проверите сами като стартирате програмата NOTEPAD в старт менюто на всеки уиндоус. текстове за проба на командите можете да вземете от всеки сайт и/или да си напишете сами.

описание на командите от меню EDIT - програма NOTEPAD

команда UNDO - назад - командата връща последно изпълненото действие въру текстовото съдържание на редактирания файл. това могат да бъдат всички предходни команди изпълнени от менюто едит или другите менюта. командата действа само върху съдържанието на файла, но не и върху самият файл като цял пакет от данни. тази команда се използва в много програми в различните системни и приложни софтуерни решения.

команда CUT - изрязване - тази команда изрязва в системния буфер предварително селектиран текст, като от мястото където той е бил текста се изтрива и се активира команда PASTE защото програмата очаква този текст да бъде поставен някъде на друго място в съдържанието на файла. тази команда се използва в много програми в различните системни и приложни софтуерни решения, като може да бъде извършено действие върху различен тип данни - текстови, графични, аудио-визуални, върху цели файлове, директории или тези обекти които СА МАРКИРАНИ В ИЗПОЛЗВАНИЯТ В МОМЕНТА СОФТУЕР.

команда COPY - копиране - тази команда копира в системния буфер предварително селектиран текст, като от мястото където той е бил текста се запазва и се активира команда PASTE защото програмата очаква този текст да бъде поставен някъде на друго място в съдържанието на файла. тази команда се използва в много програми в различните системни и приложни софтуерни решения, като може да бъде извършено действие върху различен тип данни - текстови, графични, аудио-визуални, върху цели файлове, директории или тези обекти които СА МАРКИРАНИ В ИЗПОЛЗВАНИЯТ В МОМЕНТА СОФТУЕР.

команда PASTE - поставяне - командата се използва единствено и само след употребата на едната от двете предходни команди. при стартиране на програмата NOTEPAD, тази команда е във сив цвят /неактивна/ като това не позволява на потребителя да я избере в менюто. упражненията с тези 3 команди ще даде възможност на потребителите да свикнат с тяхната работа, както и краен резултат при употребата на цялата група в различни програми при ежедневна работа. ПОВТОРЕНИЕ - цялата група от три команди CUT, COPY, PASTE се използва във всички системин и приложни програми като във всяка една може да се редактират различни по тип данни - текст, графика, аудио-видео потоци, чертежи и проекти на машини механизми, електроника, програмен код, системен код и други.

команда DELETE - изтриване - команда за изтриване на данни в съдържанието на файла. употребата на тази команда при селектиран текст е изключително опасна. изтриването на данни от файл може да доведе до безвъзвратна загуба на информация, като това да причини сериозни щети на софтуера, хардуера, системите, мрежи и комуникации. в различните оерационни системи има файлове, които са със обикновенно текстово съдържание и могат да бъдат отворени и редактирани със NOTEPAD. командата за изтриване е тази която след запис на файла ще активира новото съдържание на файла
БЕЗ ДАННИТЕ КОИТО СТЕ ИЗТРИЛИ. това може да се окаже фатално за доста от системните, приложните и потребителските процеси. в уеб дизайна има доста файлове който могат да се редактират в текстов вариант, но ако се изтрие информация, сървърите на хостинг компаниите ще отчетат това като грешка и най вероятно ше се случи забиване и/или спиране на даден сайт, сървър, важен процес и/или друга система от хардуер/софтуер комплекти.

команда FIND - търси - команда за намиране на въведен в под меню текст, който ще бъде търсен в съдържанието на целия текстов файл. командата е използвана във всички системни и приложни програми за намиране на данни по даден критерии. могат да бъдат задавани както текстови така и други типове параметри, като резултатът от търсенето ще бъде върнат в зависимост от подадената информация. командата може да бъде намерена във програми за обработка на данни от всички известни типове, както и големи структури от данни, бази данни, различни хардуерни и софтуерни решения.

команда FIND NEXT - търси следващ - тази команда намира следващият повтарящ се пасаж от текст въведен в менюто за търсене. както и предходната команда ще бъде претърсено цялото съдържание на редактирания файл, като в резултат от намирането на следващият съвпадащ текст ще бъде маркиран, тоест директно подготвен за следващата операция от страна на потребителя.

команда REPLACE - заместване - команда за заместване на даден пасаж от текст, със предварително въведен пасаж във допълнително меню. заместването става при всяко следващо натискане на контролен бутон, като това директно маркира готовият заместен текст с цел показване на извършената операция. операторите имат възможност да контролират процеса, при положение че не искат да заместят всички намерени пасажи, а само избрани от съвпадащите със търсените. командата изпълнява две в една - първо намиране на всеки следващ текст и последващо поставяне на въведеният заместващ на мястото на намереният.

команда GO TO - отиди към - командата прехвърля мигащият маркер към избран номер на ред. при файлове с голямо съдържание това е удобна команда за операторите, които знаят приблизително на кой ред са данните от файла. има файлове в които редовете са номерирани, както има и програми които автоматично номерират редовете извън съдържанието на файла. за да бъде активирана командата трябва да забраните командата WORD WRAP от менюто FORMAT

команда SELECT ALL - избери всички - тази команда избира цялото съдържание на файла, дори той да е по голям и да не виждате цялото съдържание по надолу. командата е удобна за употреба при операции който се извършват при прехвърляне на данни от един файл в друг като цяло в друг файл. внимателната употреба на тази команда е наложителна, защото при последвашо изпълнение на команди като DELETE, CUT, или друга редактираща съдържанието може да се стигне до заместване на съществуващото съдържание с някакво грешно и това да доведе до загуба на данни във важен файл.

команда TIME/DATE - време и дата - тази команда отпечатва в съдържанието на файла текущото време и дата спрямо настроените на системиния часовник.

в този урок ще разгледаме следващото меню от програмата NOTEPAD. в менюто EDIT се намират командите за копиране, изрязване и поставяне на текст в редактирания от потребителите файл. следващите команди са за търсене в съдържанието на дадена дума, изречение или пасаж от текста. има команда за заместване на МАРКИРАНИЯТ текст с друг, като това става в подменю при избор на тази команда. следват команда за избиране на текста в целият файл, дори да не го виждате в продължението на файла. и команда за изписване на текущото време и дата в съдържанието на файла.

след картинката ще обясним подробно всяка една команда как работи и какъв е резултата от нейното действие върху текста. забележете че някои команди са във СИВ ЦВЯТ /неактивни/. ще се активират при определени условия, които ще обясним по-късно.

на тази картинка, все още не е въведен текст в съдържанието на новият файл. в следващите ще видите съдържанието и как се променят командите в менютата при различни изпълнени операции.

така, тука вече имаме въведен текст в съдържанието на файла, койте произволен като съдържание. разликата от предната каертинка можете да намерите сами, като имате предвид че за да са активни всички команди от менюто, има още условни операции които трябва да се изпълнят от оператора върху текста.

 

тука вече имаме въведен текст и маркиран текст, като това изпълнява условията за активиране на комнадите в по-голямата им част. неактивните команди ще се активират когато бъдат изпълнени някои от активните команди, като целият процес ще повлияе на селектираният текст. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ТОВА че командите в програмите се изпълняват винаги върху маркирани /селектирани/ обекти - текст, снимка, графика, част от чертеж, елемент от дадена скица, обект от композиция /група/ обекти. има програми в които можете да разбиете дадена графика на съставните и лини и да промените някои от параметрите на линията
САМО СЛЕД КАТО ПРАВИЛНО СЕЛЕКТИРАТЕ ОБЕКТА !!!!!

в последната каратинка в този урок ще покажем че командата PASTE вече е активирана след като е била изпълнена поредица от комнади - селектиране на текст, команда COPY

 

описание на командите и тяхната работа върху текста - по късно