новият урок ще разгледаме основните команди които се съдържат във всички приложни програми за работа със тяхните файлове. ще покажем и снимки на програмата NOTEPAD /ноутпад/, която е текстообработваща от най-основно ниво на текстовото редактиране на информационния поток от файлове. програмата е създадена още с появата на уиндоус, като и до днес запазва същите функции и качества за базово текстово редактиране на файлове от ANSI стандарта. с тази програма можете да отворите и редактирате файлове със различни разширения КОИТО СА ТЕКСТОВИ !!! . дали ще можете да видите съдържанието на файла във удобен за вас вид е съвсем друг въпрос. ако файла е текстов, съдържанието ще се отвори за прочитане, редактиране, запис, търсене на определена дума, заместване на текст с друг текст и други функции. видовете разширения на файловете които можете да отваряте с NOTEPAD са освен *.TXT , също можете да отварята *.html, *.htm , *.php, *.hex, *.c , *.h, *.ini и други който сте получили по пощата и/или сами сте създали стига те да са текстови файлове. Файловете от по сложните тексто обработващи програми като word, worpad и други с повече функции и възможности, не могат да бъдат отваряни в notepad, защото по сложните програми използват различен вид кодиране на създаваните файлове, имат функции за картинки, таблици, сложни графични оформления и други функции. програмата NOTEPAD не поддържа тези сложни функции и няма да може да покаже тези графични оформления на файловете от сложните тексто обработващи програми. Програмата отваря само прости текстови файлове с малко основни функции за редакция и/или създаване на текстови документи от потребителите.

на първата картинка ще видим менюто на програмата за работа с файлове и основние команди които могат да се изпълняват върху файловете. прозореца за тексто съдържанието на програмата е празен, за това и някой команди са неактивни /сиви/. по надолу ще разгледаме командите една по една за да видим как и какво правят върху файловете на тази програма.

  

команда NEW - създаване на нов файл. първата команда във всяка една приложна програма с която създаваме съдържание на файла, което по късно ще бъде записано, отпечатано, експортирано /преобразувано/ във друг файлов формат, изпратено по пощата и/или други операции върху самото съдържание или целия файл

команда OPEN - отваряне на файл. команда за отваряне на предварително създаден файл от потребител, чието съдържание ще бъде редактирано и записано в същия файл и/или във файл с ново име във същия текстов формат.

команда SAVE - запис на файл. с тази команда записваме съдържанието на редактиран файл във същия файл, със същото име, във същата директория от където сме го отворили. командата няма меню и се изпълнява незабележимо за потребителя, но действието върху файла е че редактираното съдържание ще се запази във същия отворен от нас файл, без промяна на името, разширението на файла и директорията от която сме го отворили.

команда SAVE AS - запис на файл с промяна на неговите първоначални параметри. след избирането на тази команда ще се отвори меню в което трябва да изберете със какво име, разширение и местоположение ще запишете вашият нов файл или някой който предварително сте отворили. в падащите подменюта на това меню можете да напишете и изберете необходимите варианти за да можете след натискането на бутона SAVE командата да се изпълни коректно и да запише вашият файл където и както сте посочили.

команда PAGE SETUP -  команда за настройка при отпечатване. на това меню можете да изберете разлчини настройки за принтерите, хартията и начина по който можете да разпечатате вашият файл върху хартия. В зависимост от принетера с който разполагате, видовете негови настройки за хартия и качество на отпечатване, можете да изберете колко качествено и колко листа, копия и други да се разпечатат.

команда PRINT - разпечатване. с тази команда от менюто което ще се отвори можете да изберете да разпечатате вашият файл на различните принтери, който са предварително инсталирани към компютъра.