приложен софтуер - това са видовете приложно програми в компютърните системи, които използваме за различните задачи всеки ден, с цел реализация на проекти, задачи и продукти.

видове приложни програми според типа на обработваната информация / данни

ТЕКСТООБРАБОТВАЩИ - програми обработващи текстови файлове с разшитение *.txt, *.doc, *.docx, и други във формата ANSI, UNICODE, UTF-8. най-често употребявани програми - notepad, OPEN OFFICE, LIbre OFFICE, word 97/2000/2003/2010, notepad++ , vim - /linux/, joe - /linux/ и други.

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ - програми изпълнящи задачи за пресмятане на големи таблици с данни въвеждани от потребителя. разширения на обработваните файлове *.xls - ms word , в другите програми можете да видите разширенията на менюто OPEN или SAVE. В програмите потребителите могат да въвеждат както данните така и формулите с които да се смятат въведените данни. разширени са възможностите за графично представяне на на входната и изходната информация чрез графики от различен тип за удобно представяне пред голяма аудитория. известни програми в този формат на данните са excel - msoffice, spreadsheet - libreoffice и други

повече инфо за електронните таблици - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D

БАЗИ ДАННИ - базите от данни представляват структурирана информация във формат удобен за разчитане, обработка, запис и други операции по даден критерии. ВИКИ - База данни (БД, още база от данни) представлява колекция от логически свързани данни в конкретна предметна област, които са структурирани по определен начин. В първоначалния смисъл на понятието, използван в компютърната индустрия, базата от данни се състои от записи, подредени систематично, така че компютърна програма да може да извлича информация по зададени критерии. Например БД може да се използват в моделирането на хотелските системи, за да се проверява дали има налични свободни стая в даден хотел.

повече инфо и линкове - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9

ПРЕЗЕНТАЦИИ и ЕЛЕМЕНТАРНА АНИМАЦИЯ - Компютърната презентация е средство за лесно и удобно представяне на информация пред аудитория. Възможността ѝ да съчетава контрастиращ текст с мултимедийни средства, като изображения, звуци, видеа и други, я правят интересна и разбираема за слушателите. Използването на компютърни презентации спомага изключително много за прихващане и задържане на вниманието на публиката, тъй като така се ангажира не само слуха им, а и техния поглед.

повече инфо - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%

ГРАФИЧНИ ПРОГРАМИ - програмите с който обработваме различните видове графика използвана всеки ден в работата с компютърните системи. photoshop, corel draw, gimp, arles web page creator, xnconvert и други.

Графичните файлови формати са семейство файлови формати, които се използват при запис и съхранение на графична информация като цифрови фотографии и рисунки.

графичните файлови формати са изброени и обяснени - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9

РАСТЕРНА ГРАФИКА - пикселна графика създаваща картини и изображения, посредством близостта/наситеността на различен по цвят пиксели в предварително определен размер от пиксели на екрана или при отпечатване на хартия. ВИКИ - В областта на компютърната графика, растерна графика (растерно изображение, растер) е структура от данни, която в общия случай представлява правоъгълна матрица от пиксели, т.е. всеки пиксел в изображението има числова стойност, която съдържа информация за цвета в него.

повече обяснения - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%

ВЕКТОРНА ГРАФИКА -

Векторна графика е метод за представяне на компютърни изображения, при което те се описват с помощта на математически формули, функции, вектори и други подходящи оператори. В допълнение може да бъде зададена информация за осветеност, перспектива и покритие. Счита се за противоположност на растерната графика, но това не е точно така. Векторното описание е принципно различен метод за съхранение на графична информация в компютърните системи. Предимствата му пред растерните методи са:

  • малък обем на изходният файл (не винаги е задължително, може в някои случаи да се окаже в пъти по-голям като обем сравнен с обема на растерното изображение, например в случаи, в които векторите за описанието са много на брой)
  • високо качество на образа при различна степен на мащабиране
  • възможност за прилагане на неограничен брой деформации и трансформации — ротация, транслация, преобразуване и др.

Като основен недостатък може да се посочи невъзможността за пресъздаване на фотореалистични изображения. Затова много програми използват едновременно и двата метода като по този начин се възползват от техните предимства и се получават хибридни описания. Типичен пример са двата формата на две от популярните програми — Corel Draw (CDR) и Photoshop (PSD) — първата е насочена предимно към векторно описание, но в него могат да бъдат внедрени растерни описания и обратното. Векторните изображения се записват в gпредназначените за това файлови формати, като: CDR (за Corel Draw), WMF (за Windows), EPS, SVG и т.н.

ПРОЕКТИРАНЕ, ЧЕРТАНЕ и СТАНДАРТИЗАЦИЯ - програмите използвани за проектиране на реални крайни продукти от чертеж, схема, скица или други чертежи в определен стандарт за изчертаване. известни програми в тази област са - autocad, archicad, solidworks, mechanical desktop и други.

Computer-aided design - CAD дизайн - https://bg.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design

чертеж - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%

проект - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D

МАШИНОСТРОЕНЕ - Машина (на старогръцки: Μηχανή, на латински: machina(-ae, f.)) е сложен механизъм или съчетание от механизми, който изпълнява механични движения за преобразуване на енергия и материали, за извършване на работа, за събиране, предаване, съхранение, обработка и използване на информация. Чрез машината се облекчава, механизира и автоматизира физическият и интелектуалният труд на човека и се повишава неговата производителност. линк за статията - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - програмите за електротехническите задачи най-често са допълннение към някои от основните чертожни програми като аутокад, солидуоркс и други. в днешно време в интернет може да се намери и специализиран софтуер за проектиране, чертане и пресмятане на електротехнически задачи, като изходните файлове могат да бъдат пренесени към други програми и/или разпечатани на широкоформатни хартиени носители.

ЕЛЕКТРОНИКА - програмите за обработка на файлове в електрониката и печаните платки са широко достъпни в интернет, като най често употрбяваните са PROTEUS, EAGLE, CADSTAR, SPRINT LAYOUT, PROTEL и други. проектите разработени с тези програми имат доста мащабна реализация, както и добре разработена работна среда с 3D визуализация на проектите, симулации на работата на процесори, аналогови и цифрови модули, преобразуватели на сигнали и много други функции. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%

ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ - програмите с които чертаем електронните схеми, най често имат и допълнително приложение с което да се проектира печатната платка за конкретния електронен контролер. изходните файлове за прозиводство на печатната платка са винаги във GERBER /гербер/ стандарт, като този стандарт е заложен в производствените линии и машини на заводите за печатни платки.

УЕБ ДИЗАЙН - уеб страниците, уеб сайтовете, и-нет магазините и другите уеб системи се разработват с програмите които поддържат обработката на *.html файловете, както и на *.php, *.mysql и други уеб езици за програмиране. най често това са текстови файлове които съсдържат уеб код написан от програма и изпълнен от браузърите като FIREFOX, Opera, Chrome и други. най известната програма/редактор е част от пакета за обработка на графиак на фирмата ADOBE програмата е - DREAMWEAVER. представлява редактор от типа > това което виждаш е това което получаваш. стандартът е измислен с цел редакторите по време на създаване на сайта да преглеждат крайния резултат да бъде в браузъра същия както в редактиращата програма.

УЕБ СИСТЕМИ и ГРАФИКА - различните уеб системи необходими за обмен на информация, данни и услуги в реално време през интернет са изградени от уеб езици за програмиране като PHP, MySQL, Perl, JAVA, JAVAscript, HTML, Phyton, XML  и други. графичните материали могат да бъдат създавани в реално време от функции на езиците за програмиране или да бъдат предварително подготвени с редактори за растерна и векторна графика. стандартните формати като *.jpg, *.png, *.gif са добре известни на уеб дизайнерите, компютърните график дизайнери, художниците и други специалисти.

РЕКЛАМА и ВЕСТНИЦИ - обработката на графичната информация / проект с цел реклама и масова информация е добре позната в бизнес средите в българия. рекламните агеннции, печатниците, графичните студия, художествените ателиета и други познават добре програмите за обработка и изработване на рекламни материали и продукти в този бранш. допълнителните машини и технологии за обработка на реклманите материали като фолия, хартии, пластмаси /различни видове/, метални профили и ламарина, осветление са добре познати и обработвани от рекламните агенции от дълго време насам. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0

ПРОГРАМИРАНЕ - КОМПИЛАТОРИ, РЕДАКТОРИ, ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАНИ СРЕДИ, ВИЗУАЛНИ РАЗВОЙНИ СРЕДИ -

Компютърното програмиране (накратко наричано програмиране или кодиране) е процес на писане, тестване и поддържане на сорс код на компютърна програма. Сорс кодът се пише на език за програмиране. Този код може да бъде модификация на съществуващ вече код, или нещо напълно ново, с цел решаването на зададен проблем. Процесът на писане на сорс код изисква познание в много различни сфери, като алгоритми и т.н. В сферата на софтуерното инженерство, програмирането е част от процеса на разработка на софтуер. В някои специализирани приложения или специфични ситуации, програма може да бъде написана или модифицирана чрез директно зареждане на нужните инструкции на машинен код и тяхното изпълнение.

линк - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%