книги за програмиране на езика С /си/ <> http://karadev.net/uroci/

пълен списък на книгите за С, процесори и други инфо <> http://karadev.net/uroci/filespdf/

НОВИ КНИГИ ЗА ПРОГРМИРАНЕТО НА С езика за ПИК процесорите, както и за алгоритми и други интересни материали, за електрониката и програимирането на ПИК процесорите

линк към директорията със файловете >>> http://karadev.net/c_book_pdf/

 
   
   
   
   

 

 

 

https://www.programiram.com/home

     
 

уроци, задачи, информация и много други :)
линк >> натисни тук <<<

     
 

1001 задачи в програмирането
линк >> натисни тук <<<

     
 

НАУЧИ МЕ много добър сайт
линк >> натисни тук <<<

     
 

много добра книга с примери за програмирането на езика С от автора Стенли Липман.

Може да си я разпечатате като учебник.

Има примери към всяка функция, цикъл и задача.

линк към фйла >>>
www.karadev.net/uroci/pdf_basic/CPP-Primer-BG.pdf

     
          

Процесори, микропроцесори,
микроконтролери и микрокомпютри
Когато започнете да се занимавате с програмиране на
микроконтролери, ще се сблъскате с термини като процесор,
микропроцесор, микрокомпютър и разбира се
микроконтролер. Често тези термини се използват като
еквивалентни. Въпреки това те обозначават различни неща.
В тази глава ще направя кратък преглед какво означава
всеки един от тези термини.
1) Процесор (CPU - Central Processor Unit)
Процесорът е „мозъка” на една компютърна система. Това е
главният компонент, който управлява работата на системата.
Процесорът сам по себе си не съществува физически
самостоятелно като електронен компонент. Също така
процесорът не е завършена компютърна система, а само част
от нея.

     
 

С е мощен процедурно-ориентиран език, създаден през 1972 година от
Денис Ричи. Създаването на С предизвиква революция в програмирането,
което го прави най-предпочитания език за програмиране
следващите две - три десетилетия.
С развитието на технологиите възникват и по-сложни за
решаване проблеми. Това води до нуждата от нови езици, които да се
справят с това. Така се появяват обектно-oриентираните езици С++, Java и
C#. Всички те "стъпват" на синтаксиса на С. Въпреки че тези езици
ограничават сферата на използване на С, той си остава популярен език за
програмиране и в днешно време. Развитието на микроелектрониката
доведе до създаване на "интелигентни" интегрални схеми, наречени
микроконтролери. Микроконтролерът е малък компютър, събран в един
корпус и с ограничени ресурси в сравнение с един персонален компютър.

     
 

Развитието на микроелектрониката доведе до създаване на
"интелигентни" интегрални схеми, наречени
микроконтролери. Микроконтролерът е малък компютър,
събран в един корпус и с ограничени ресурси в сравнение с
един персонален компютър.
Микроконтролерите се използват във всички сфери на
живота. Почти всички съвременни електронни устройства
използват микроконтролери, от малки домакински уреди до
печки, хладилници и т.н. Всички съвременни автомобили
съдържат редица електронни модули с микроконтролери.

     
 

1.1 Общи сведения
Минималният лексикален елемент, до който една С програма се разбива по
време на компилиране се нарича лексема (token). Лексемите от които се
състои една С програма са:
Лексема:
Ключова дума
Идентификатор
Константа
Операция
Пунктуатор
Предпроцесорна лексема:
Име на хедър-файл
Идентификатор
Предпроцесорно число
Символна константа
Низовa константа
Операция
Пунктуатор

     

Теми по

Софтуерни Технологии

на специалност

Компютърни Науки

  Програмата е последователност от инструкции, които, когато бъдат декодирани от компютър
(или от компютър и транслираща програма), водят до решаването от страна на компютъра на зададена задача.
Програмният(софтуерният) продукт е програма или съвкупност от взаимодействащи
програми, записани върху технически носител и придружени от съответна документация.
Софтуерът - това са компютърни програми, процедури, правила и евентуално придружаваща
документация, както и данни, отнасящи се до функционирането на компютърната система
(днес общо понятие за програми и/или програмни продукти).
Характеристики на софтуера:
- необходими ресурси – време/хора; софтуерните продукти, в сравнение с много други, се
отличават невероятно много по отношение на влаганите в тях ресурси, от където следва и
цената им.
- абстрактност на софтуера - софтуерният продукт не може да бъде почувстван с нито едно от
петте човешки сетива. С компютъра това не е така - той може най - малкото да бъде видян или
пипнат. Софтуерът е на много високо ниво на абстрактност.
- уникалност на софтуерното производство - основните усилия при производството на
програмен продукт са преди появата на първото работещо копие, при колите за всяка кола се
влага много труд; - ако има грешка в даден програмен продукт, то тя се отнася до всички
негови копия, при колите е малко вероятно; - когато програмният продукт излезе от употреба,
все повече това става относително едновременно и поради една и съща причина - обикновено
идва нова версия, с някоя и друга възможност повече и най-вече - съобразена с променения
хардуер, при колите причините за „умирането" на даден екземпляр са
индивидуални(катастрофа, повреди, възможности на собственика...).

 
     
 

The Input and Output ports on a PICmicro®MCU are made up from two
registers – PORT and PORT DIRECTION – and are designated PORTA,B,C,D,E and
TRISA,B,C,D,E. Their availability depends upon the PIC being used in the design.
An 8pin PIC has a single GPIO register and TRIS register – 6 I/O lines. The 16C74
has PORTS A,B,C,D and E – 33 I/O lines. A block diagram of PORTA is shown
below. Ports B,C,D and E are similar but the data sheet needs to be consulted
for PIC specifics.
PORTA
05h
OUTPUTS
INPUTS
TRISA
85h
ADCON1
(16C7X ONLY)
DATA BUS
TO A/D
DATA BUS
Port A has 5 or 6 lines – depending on the PIC – which can be configured as
either inputs or outputs. Configuration of the port direction is via the TRISA
register. Inputs are set with a 1 and outputs are set with a 0. The pins have both
source and sink capability of typically 25mA per pin.
The exception to the I/O lines is the A4 pin which has an open collector output.
As a result, the voltage levels on the pin – if tied high with a resistor – is inverted
to the bit in the PORTA register (i.e. a logic 1 in porta,4 turns on the transistor
and hence pulls the pin low).
An example in assembler could be
CLRF PORTA ;set outputs low
PAGE1 ;select register page1
MOVLW B’00000011’ ;A0,1 as inputs, A2-4 as outputs
MOVWF PORTA ;send W to port control register
PAGE0 ;change back to register page 0