Софтуер – софтуер наричаме всички програми – системни и приложни, който са необходими на компютърната система да работи нормално за решаване на задачите на потребителите. За софтуер разбираме са всички менюта, бутони, полета за въвеждане и други визуални елементи на програмите, които се появяват на монитора вследствие на работата на операторите с програмите предварително инсталирани на компютърната система. Всички програми след спиране на захранването на компютъра спират своята работа. За да бъдат задачите продължени и завършени и записани във вид на файлове /готовата продукция на приложните програми/, операторите трябва повторно да заредят своите програми и работни файлове за да могат да придобият краен вариант на работните проекти.

видове софтуер

системен софтуер – операционни системи, драйвери, тестващи и анализиращи програми, прложен софтуер за диагностика, контрол на процеси и параметри в компютърната системата.

приложен софтуер – всички инсталирани програми необходими на операторите да решат дадена задача при обработка на видовете информациионни потоци, обработка на различните типове файлови формати и данни, контрол на периферно оборудване, машини и механизми, комуникация, проектиране, обработка и реализация на всички видове данни от реалния живот.

операционна система – системен софтуер, който синхронизира работата на всички хардуерни елементи в реално време, като позволява на оператори да инсталират върху самата операционна система приложен софтуер за обработка на информация. видовете операционни системи в днешно време се проектират и програмират в зависимост от хардуера върху който ще се инсталират. няколко примера – LINUX, windows, ANDROID, macOS, BSD, FreeBSD, solaris и други.

драйвер – драйверът е системен софтуер, написан от производителя на даден хардуер. драйверът е програма която свързва примерно видеокартата, звуковата карта или принтера с конкретната операционна система, която е инсталирана на компютъра. всеки производител на хардуер, е написал на програмен език и драйвер за всеки хардуер, марка и модел, както някои хардуерни елементи могат да имат драйвери и за различните операционни системи за които могат да бъдат използвани.

приложен софтуер за тестове и диагностика – това са специално написани на програмен език програми, които засягат директно работата на даден хардуер в компютърната система. компютъра може да работи нормано без тях, но ако се налага намирането и отстраняването на даден проблем тези програми помагат на сервизните специалисти да намерят и установят какъв е проблема в хардуера на компютъра. програмите могат да бъдат от различен тип като – следене на температури, натоварване на различни компоненти при употреба на големи по обем данни в реално време, проверка на различни модули за правилна работа извън операционните системи, тестове на комуникационни модули и други.

приложен софтуер – програмите които се инсталират върху вече готовата инсталирана и настроена операционна система могат да бъдат различни типове, спрямо типовете информация които обработват. крайният продукт на приложните програми са файлове записани върху харддиска с различни имена и разширения, които съдържат резултатите от нашата работа с дадена програма.

видове приложни програми – текстообработващи, електронни таблици, бази данни, презентации

графични програми – растерна графика, векторна графика, 3D проектиране, рендиране, анимация

инжинерни програми – чертожни в строителството, машиностроенето, електротехниката, електрониката, леката и тежка промишленост, химическата индустрия, проектиране на машини и механизми, машиностроителни елементи, части и възли. електротехнически, електронни елементи, печатни платки.

аудио и видео обработка – милтимедийни програми, забавление, обучение, художествен дизайн и реклама

счетоводни и складови програми, бази данни и обработка на структурирана информация

интернет приложения, сайтове, интернет магазини, социални мрежи, форуми, уеб форми за контакти и други интернет ресурси

в днешно време програмните езици са достатъчно мощни за създаването на приложения – системни и допълнителни. всеки един проблем и проект може да бъде решен и реализиран с написването на комкретна програма директно по изискванията на операторите. добрите програмисти могат да съдадат софтуер за употреба от клиенти, колеги и потрбители по тяхните изисквания за функции, удобство при въвеждане на данните, различни бутони, менюта и полета за данни както искат потребителите. в по-късен момент ако се налага разширение на функциите и възможностите на софтуера, програмистите добавят във сорс кода на конкретната програма новите функции, менюта и бутони.

малко повече от wiki - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80

малко инфо от линукс wiki - http://wiki.linux-bg.org/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80

Приложен софтуер - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80

Системен софтуер - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80

Операционна система - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0