задача за програмиране - ниво 1
    
    можете да използвате развойна среда и хардуер по избор
    
    1. PIC процесор и PROTEUS за симулация
        - C/C++, MPLAB IDE, XC8 компилатор


  

 2. windows конзола /console - команден ред прозорец в windows/
        със език за програмиране по избор
        - С, С++, С#1. дефинирайте 3 променливи от тип unsigned char
    със зададена стойност директно в сорс кода

2. извършете с променливите основните математически операции
    а/ събиране
    б/ изваждане
    в/ умножение
    г/ деление
    е/ в комбинации между 2 или всички 3 променливи

3. използвайте команда за въвеждане на стойностите от оператор

4. използвайте команда за избор на операция от оператор от меню със списък
    на възможните команди и променливи, както и въведените стойности
    на променливите.

5. изведете на екрана /лцд дисплей или конзолния прозорец в windows/
    всички входящи данни на променливите въведени от оператор,
    както и всички изходящи резултати от избраната математическа
    операция с променливите от предварително избрано меню.

6. използвайте функции за да направите избор от меню на основните операции
    в софтуера за избор на основните режими на работа на програмата и даване възможност на операторите да избират в какъв режим да работят с програмата.

7. пример за меню
    1. въвеждане на променливите
        а/ първа променлива - бутони плюс / минус - бутон запис
        б/ втора променлива - бутони плюс / минус - бутон запис
        в/ трета променлива - бутони плюс / минус - бутон запис
    2. сумиране на променливи
        а/ първа + втора променлива = резултат
        б/ втора + трета променлива = резултат
        в/ първа + трета променлива = резултат
        г/ първа + втора + трета променлива = резултат
    3. изваждане на променливи
        а/
        б/
        в/
        г/
    4. умножение на променливи
        а/
        б/
        в/
        г/
    5. деление на променливи
        а/
        б/
        в/
        г/

    ПОДСКАЗКА : когато програмирате функциите за изваждане
    и деление, не забравяйте да направите проверки
    за деление на нула/0/, както и проверки за отрицателни
    стойности на променливите.
    
    можете да направите въвеждането на стойностите от операторите
    да няма възможност за въвеждане на отрицателни стойности,
    като предварителено ги информирате за това със съобщение.
    
    също можете да направите и със въвеждането на стойност нула/0/,
    като ги информирате, че стойността на променливите не може
    да бъде стойност нула.
    
    УСПЕХ СЪС ЗАДАЧАТА !!! 1.5.2022

============================================================

programming task - level 1

you can use a development environment and hardware of your choice

1. PIC processor and PROTEUS for simulation
    - C / C ++, MPLAB IDE, XC8 compiler
2. windows console / console - command line window in windows /
    with optional programming language
        - C, C ++, C #

1. define 3 variables of type unsigned char
with a setpoint directly in the source code

2. perform the basic mathematical operations with the variables
    a / collection
    b / subtraction
    c / multiplication
    d / division
    f / in combinations between 2 or all 3 variables

3. use a command to enter values ​​from an operator

4. use a command to select an operator operation from a list menu
    of possible commands and variables, as well as the entered values
    of the variables.

5. display on the screen / lcd display or console window in windows /
    all input data of the variables entered by the operator,
    as well as all output results from the selected mathematical
    operation with variables from a pre-selected menu.

6. Use functions to make a menu selection of basic operations
    in the software for selecting the main operating modes
    of the program and enabling the operators to choose
    in which mode to work with the program.

7. menu example
    1. introduction of variables
        a/ first variable - buttons plus / minus - record button
        b/ second variable - buttons plus / minus - record button
        c/ third variable - buttons plus / minus - record button
    2. summation of variables
        a/ first + second variable = result
        b/ second + third variable = result
        c/ first + third variable = result
        d/ first + second + third variable = result
    3. subtraction of variables
        a/
        b/
        c/
        d/
    4. multiplication of variables
        a/
        b/
        c/
        d/
    5. division of variables
        a/
        b/
        c/
        d/

        TIP: when programming subtraction functions
        and division, be sure to make checks
        for division by zero / 0 /, as well as checks for negative
        values ​​of the variables.

        you can enter the values ​​from the operators
        it is not possible to enter negative values,
        by informing them in advance with a message.

        you can also do this by entering a value of zero / 0 /,
        by informing them that the value of the variables cannot
        be value zero.

        SUCCESS WITH THE TASK !!! 5/1/2022